Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego  oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.

 Wyjątek stanowią pojazdy samochodowe:

 -  przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;

 -  o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy

 - zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

 

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy kontrola:

 

1)    dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych;

2)    dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, o których mowa w art. 1;

3)    ruchu drogowego w zakresie transportu, o którym mowa w art. 1, na zasadach określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów;

4)    przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;

5)    przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;

6)    przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;

7)    wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808);

8)    kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.

 

Kontroli podlegają podmioty i kierowcy wykonujący przewozy drogowe w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym.

 Przewóz drogowy - transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985);

 Inspektorzy transportu Drogowego są uprawieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /Dz. U. Nr 106, poz. 1148/ i w zakresie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie nadawania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego sprawuje nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, a także zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne.