RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Rekrutacja

Aktualizacja 25.04.2017r.

Nr ogłoszenia: 9606
Data ukazania się ogłoszenia w BIP KPRM: 24 marzec 2017.
Na stanowisko: Inspektor ds. administracyjno-technicznych / na zastępstwo/
Nazwa Urzędu: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
Status: nabór zakończony
Wynik naboru: Magdalena Naumowicz zam. Olsztyn

Aktualizacja 13.04.2017r.

Ogłoszenie nr 9606 - lista kandydatów
Lista kandydatów
zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną
w dniu 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie
WITD Olsztyn ul. Dworcowa 60

na stanowisko:
Inspektora ds. administracyjno-technicznych
( na zastępstwo)

w WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO W OLSZTYNIE


UWAGA !
Warmińsko- Mazurski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza kandydatów spełniających wymagania formalne na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Olsztynie, ul. Dworcowa 60 (I pięto) w dniu 20 kwietnia 2017 roku.
Warunkiem udziału w rozmowie kwalifikacyjnej jest okazanie przez kandydata dokumentu tożsamości.
Kandydaci zaproszeni są na rozmowę kwalifikacyjną, wg niżej podanych godzin:

LP. Imię i Nazwisko                 Miejsce zamieszkania    Godz. rozmowy
1. Iwona Czorniej                       Różnowo                          9:00
2. Magdalena Naumowicz         Olsztyn                             9:20
3. Małgorzata Sołowiej              Nikielkowo                        9:40
4. Małgorzata Mallek-Kopacka Jaroty                               10:00
5. Gocejn Katarzyna                 Biskupiec                         10:20

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie

poszukuje kandydatów na stanowisko

inspektora ds. administracyjno – technicznych ( na zastępstwo)

Ogłoszenie nr 9606

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%. Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: 10-473 Olsztyn ul. Dworcowa 60

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

prowadzenie rozliczeń, ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań związanych, z mandatami karnymi wydanymi przez inspektorów,
prowadzenie spraw związanych z zakupem, ewidencjonowaniem oraz wydawaniem i zwracaniem umundurowania inspektorów,
prowadzenie rejestrów i ewidencji druków ścisłego zarachowania: pokwitowań zatrzymanych pojazdów, zezwoleń na odbiór pojazdów z parkingu strzeżonego, pokwitowań za kaucje nałożone przez inspektorów,
sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych,
wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
Warunki pracy:

praca biurowa, sporadyczne wyjazdy służbowe, obsługa komputera powyżej 4 godz.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie: minimum średnie – ekonomiczne,

wiedza i kompetencje:

obsługa komputera- edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne,
rzetelność i terminowość,
wiedza specjalistyczna i umiejętności jej wykorzystywania w tym znajomość struktury organizacyjnej urzędu, zasad funkcjonowania administracji publicznej, znajomość instrukcji kancelaryjnej,
skuteczna komunikacja,
prawo jazdy kategorii „B”,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 1 rok na podobnym stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe

Wykształcenie:

wyższe kierunkowe,
doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

życiorys/CV i list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego Posiadanie polskiego obywatelstwa,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Inne informacje
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
znajomość ustaw: o służbie cywilnej, kodeks pracy.

Termin składania dokumentów: 07 kwietnia 2017 ( liczy się data stempla pocztowego).

Miejsce składania dokumentów: 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60.
[z dopiskiem "ogłoszenie nr 9606 na liście motywacyjnym]

Inne informacje:

Wynagrodzenie miesięczne brutto na ww. stanowisku to 2.205,01 zł.  plus dodatek stażowy. Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w terminie 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://www.witd.olsztyn.pl

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.witd.olsztyn.pl.

Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych.

Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na stronie Inspektoratu http://www.witd.olsztyn.pl w zakładce < praca>

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 89 533 46 16 w. 25.

Wzór oświadczeniaOpublikował: Jacek Januszkiewicz
Publikacja dnia: 25.04.2017
Podpisał: ---- ---
Dokument z dnia: 27.04.2010
Dokument oglądany razy: 13 052