RSS
A A A
SmodBIP

Olsztyn: dostawy paliw ciekłych 2012

16.10.2012

Olsztyn: dostawy paliw ciekłych
Numer ogłoszenia: 400366 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie , Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5334616, faks 089 5371410.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.witd.olsztyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy paliw ciekłych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw ciekłych, tj.: - Oleju napędowego w ilości nie większej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) litrów - Benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości nie większej niż 1.500 (tysiąc pięćset) litrów z możliwością całodobowej realizacji na stacji paliw na terenie miast: Olsztyn, Elbląg i Ełk (woj. warmińsko-mazurskie).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania powyższego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 2 do niniejszej specyfikacji na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z oświadczenia powinno wynikać, że warunek jest spełniony.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania powyższego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 2 do niniejszej specyfikacji na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z oświadczenia powinno wynikać, że warunek jest spełniony. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania powyższego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 2 do niniejszej specyfikacji na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z oświadczenia powinno wynikać, że warunek jest spełniony. Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania powyższego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 2 do niniejszej specyfikacji na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z oświadczenia powinno wynikać, że warunek jest spełniony. Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania powyższego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 2 do niniejszej specyfikacji na zasadzie spełnia - nie spełnia. Z oświadczenia powinno wynikać, że warunek jest spełniony. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie zawierające informację wskazującą w jakiej części wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ), 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą przedkładają dowód ustanowienia pełnomocnika (pełnomocnictwo) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy (podpisującej ofertę, potwierdzającej dokumenty za zgodność z oryginałem) do reprezentowania Wykonawcy. 4) jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca przedstawia wraz ofertą dowód, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedłożenie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 5) Wypełniony formularz oferty cenowej - załącznik nr 1 do SIWZ, 6) Wypełniony formularz Oświadczenia Wykonawcy, że w ramach realizacji zamówienia zapewni Zamawiającemu całodobowo sprzedaż paliw ciekłych na stacji paliw wraz z wykazem stacji paliw - załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.witd.olsztyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: AL. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 -575 Olsztyn, pok. 213.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2012 godzina 10:00, miejsce: AL. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 -575 Olsztyn, pok. 211 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ do POBRANIA

Opublikował: Krzysztof Semerak
Publikacja dnia: 16.10.2012

Dokument oglądany razy: 441
« inne aktualności