RSS
A A A
SmodBIP

Odpowiedź na pytania wykonawców

26.10.2012

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesowych kart paliwowych i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
* 10 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),
* w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?
2. W odniesieniu do zapisów SIWZ (oraz projekt umowy par 2 ust. 1) informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć ewentualność jej modernizacji – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji) i zaakceptuje, aby na etapie zawierania umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania kart danego Wykonawcy?
W przypadku braku akceptacji Zamawiającego wg powyższego wszelkie kwestie dotyczące kart, a nie uregulowane w istotnych postanowieniach umownych powinny zostać uregulowane we właściwej umowie, m.in. reklamacje jakie są wskazane w regulaminie Wykonawcy, tj. : "W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: ………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać
uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu
lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej." – czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie?
4. Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia?
5. W odniesieniu do zapisów projektu umowy Wykonawca pyta, czy Zamawiający wyraża zgodę na:
- par 3 ust. 1 – przywołanie: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 r., Nr 221, Poz. 1441, z późn. zm.) - jako powszechnie obowiązującego aktu prawnego, zamiast obecnie wskazanych w umowie Polskich Norm?
- par 3 ust. 2, 3 i 4 - zmianę zapisów na następujący: „Sprzedaż paliw dokonywana będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości … zł na paliwa (od ceny brutto) „(odniesienie także do par 5 projektu umowy) .?
- par 7 ust. 3 – usuniecie słowa „zwłoki” i wskazanie „opóźnienia – mając na uwadze art. 481 K.C ?

W dniu 26 października 2012 r. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi na w/w pytania:
Ad 1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa na zasadach wskazanych przez wykonawcę w zadanym pytaniu.
Ad 2) Zamawiający dopuszcza możliwość wskazaną przez wykonawcę o ile spełniony będzie warunek dostępu do choćby do jednej stacji paliw na terenie miasta Olsztyna, Ełku, Elbląga czynnej całodobowo. Jeżeli wykonawca umożliwia korzystanie ze wszystkich swoich stacji, a tylko niektóre z nich są czynne całodobowo, powinien w ofercie wskazać te, które spełniają ten warunek.
Ad 3) Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika
w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie.
Ad 4) Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę
o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia.
Ad 5) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian proponowanych w § 3 ust. 1, § 4 ust. 2-4 i § 7 ust. 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

Opublikował: Krzysztof Semerak
Publikacja dnia: 26.10.2012

Dokument oglądany razy: 2084
« inne aktualności