RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenia o wyborze oferty

09.11.2012

Wszystkie oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie i odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Żadna oferta nie została odrzucona, żaden wykonawca nie został wykluczony.
Zestawienie złożonych ofert:

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09- 411 Płock,

2. STATOIL POLAND Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa,

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ŻAR” Arkadiusz Saczewski ul. Sokołowska 159 - 165, 08 – 110 Siedlce.

Punktacja uzyskana przez oferty złożone przez w/w wykonawców, zgodnie z przyjętym kryterium – cena 100 % w skali 10 pkt, kształtuje się następująco (kolejność jak wyżej):

1. 10 pkt (8+2)
2. 9,79 pkt (7,84 + 1,95)
3. 9,94 pkt (7,98 + 1,96)

W związku z powyższym, w dniu 9.11.2012 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty, która otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z przyjętym kryterium, tj. ofertę wykonawcy Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09- 411 Płock.

Umowa z wybranym wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Opublikował: Krzysztof Semerak
Publikacja dnia: 09.11.2012

Dokument oglądany razy: 1992
« inne aktualności